Raspberry Pi®

In the Raspberry Pi OS(Raspbian),you can use Ctrl+alt+T,or find terminal,open it,and use 'sudo poweroff ''shutdown -h now''halt' to shutdown raspberry pi.

Artikel 1 - 16 von 16